Vår Gud er 3-i-1 (del 3) – Guds kjærlighet til oss

Treenigheten

Bibelen starter med; «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 Mosebok.1:1); deretter beskriver den hvordan alt ble til; og etter at Gud var ferdig med å danne himmelen og jorden, og alt som hører det til sa, Han; «La Oss danne mennesker i Vårt bilde, etter Vår likhet» (1 mos. 1:26a). Ja legg merket til at det ikke står; la Meg, etter Mitt bilde eller etter Min likhet; men Oss, Vårt og Vår. Men hvem er så Oss; er det kanskje englene? Det hadde ikke vært helt feil, med tanken på at det finnes engler i himmelen. Men i følge bibelen er Oss, referet til noe som kalles for en treeninghet og som består av Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. Som da til sammen utgjør Èn og samme Gud; omtrent som et tre består av; en stamme, greiner og blader; som da til sammen utgjør et tre.

Denne treenigheten omtales flere steder i Bibelen, som et bilde på de hører sammen og jobber sammen. Alle tre er for eksempel tilstede under Jesu dåp, bibelen sier; «Da Jesus var blitt døpt, kom Han straks opp av vannet; og se, himlene åpnet seg for Ham, og Han så Guds Ånd (altså Den Hellige Ånd) komme ned lik en due og sette seg forsiktig på Ham. Og plutselig lød det en røst fra himmelen (fra Gud Faderen), som sa; «Dette er Min elskede Sønn, i Ham har Jeg velbehag» (Matteus 3:16-17). Jesus Selv snakket mye om både Gud Faderen og Den Hellige Ånd, når snakket til folke, mens Han levde på jorden. Om Den Hellige Ånd sa Han blant annet;

«Hvis dere elsker Meg, så hold mine bud. Og Jeg skal be til Faderen, og Han skal gi dere en annen Trøster, for at Han kan bli værende hos dere til evig tid, nemlig sannhetens Ånd som verden ikke kan ta imot, for den verken ser Han eller kjenner Ham; men dere kjenner Ham for Han bor hos dere og skal være i dere ” (Johannes 14:15-17). Og før Jesus blir tatt opp til himmelen (etter Hans død og oppstandelse) sa Han også dette til Sine disipler; «Gå derfor ut og lær alle nasjoner, og døp dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Matteus 28:19). Det er derfor vi blir også døpt i Faderens, og Sønnens og Den Hellige Ånds navn når vi blir døpt den dag i dag.

Likheter og forskjeller mellom Jesus og Den Hellige Ånd

Både Jesus og Den Hellige Ånd ble sendt til verden for å blant annet gjøre oss mer bevisst om himmelen kongerike, Hvem Gud er, og hva Hans vilje er (for å oppfylle Guds vilje for oss mennesker, gjennom ulike gode gjerninger). Noe vår Herre Jesus var også veldig tydelig på; at Han ikke kom til gjorden for å oppfylle Sin egen vilje, men Gud Faderens vilje. Og hovedvilje til Gud Faderen, var at vår Herre Jesus skulle frelse verden.

De største forskjellene mellom vår Herre Jesus og Den Hellige Ånd er, at folk kunne bokstavelig talt se, høre, ta på og snakke med vår Herre Jesus; (slik to personer snakker sammen). Det kan man ikke på samme måte, med Den Hellige Ånd; det vil si vi kan ikke se Han på samme måte som for eksempel du og jeg kan se hverandre, røre på hverandre og høre hverandre; Men vi kan likevel se Han gjennom de ulike gjerningene (miraklene) Gud gjør både i oss og rundt oss daglig. Vi kan heller ikke høre Han på samme måte som når to personer snakker sammen, men vi kan likevel høre Han gjennom hjertet, gjennom samvittigheten (nærmest som noe som rører seg i oss og som er umulig å unnvike). Men det krever tid og en god del egen innsats for å bli kjent med Han, som vil si, å bli kjent med måten Han kommuniserer med hver enkelt av oss på.

Oppgavene til Den Hellige Ånd

Hans hovedoppgave er først og fremst å opphøye vår Herre Jesus. Forestill deg for eksempel kjendisenes nr 1 fans, som nærmest lever for å få andre til å elske kjendisene like mye som dem; ved at de for eksempel snakker mye om de, skriver om de, lager vider også videre. Den Hellige Ånd er på en måte Jesu nr 1 fans, som fyller oss med glede i forhold til alt som har med vår Herre Jesu å gjøre.

Bibelen sier at det Han som skal lære oss alle ting, det står blant annet; «Men Trøsteren, som er Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt (Jesu) navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere» (Johannes 14.269. Det er altså Den Hellige Ånd som blant annet hjelper oss til forstå bibelen og fyller oss med kunnskap og både Gud Faderen og Gud Sønnen.

Det er Han som over tid, hjelper oss til bli en ny og bedre person, gjennom Guds ord. Det er han som styrker oss, fyller oss med håp, glede og fryd. Og ja, hjelper oss med alt annet som vi ber Gud om; som for eksempel å huske ting (som kan være alt fra visdom og kunnskap om noe, eller til det å huske hvor man la nøklene).

Det er også gjennom Den Hellige Ånd vi kjenner Guds nærvær og Guds kjærlighet, som i sin tur er med på å styrke vårt håp i motgang. Den er Den Hellige Ånd som kan nå ut til flere folk på en gang (vær flere steder på en gang). All hjelp fra Gud kommer gjennom Han; men det er likevel vår Herre Jesus som fortjener all æren; ettersom det er på grunn av Han (på grunn av frelsen) vi i det hele tatt har tilgang til Den Hellige Ånd.

Hvordan mottar man Den Hellige Ånd

Bibelen sier at man mottar Den Hellige Ånd gjennom frelsen (troen på vår Herre Jesus).

«På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fra, ropte ut og sa «Om noen tørster, la ham komme til Meg og drikke. Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av ledende vann. Men dette sa Han om Ånden (Han snakket altså ikke om vanlig vann), Den de som trodde på Han skulle motta» (Johannes 7:37-39). Bibelen sier også at man kan helt enkelt be til Gud om å bli fylt med Den Hellige Ånd; altså etter man har mottatt frelsen.

Den Hellige Å er i følge bibelen, både i oss og rundt oss; (som en slags evig beskyttelse som Guds barn). Det står; «Til Ham (Jesus) har dere satt deres lit (tillit), etter at dere fikk høre om sannhetens ord, evangeliet om deres frelse; i Ham ble også dere, etter at dere kom til tro, forseglet med løftets Hellige Ånd, som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til lovprisning for Hans herlighet» (Efeserbrevet 1:13-14). Og videre; «Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds Ånd bor i dere» (1 kor. 3:16).

Men selv om det er de som tror på vår Herre Jesus som i første rekke mottar Den hellige Ånd; så kan likevel en som ikke har tatt i mot vår Herre Jesus bli fylt med Den Hellige Ånd, som et bilde på at Gud kan jobbe gjennom hvem som helst, når som helst.

På samme måte som man ikke kan komme til Gud Faderen uten ved vår Herre Jesus; kan man heller ikke få fri tilgang til Den Hellige Ånd, om man ikke har tatt i mot vår Herre Jesus. Man kan altså ikke separere De tre fra hverandre (selv de har Sine unike oppgaver); De går som sagt i ett med hverandre, under tittelen; Den Allmektige Gud (hele universets Gud), med vår Herre Jesus i sentrum. Det vil si at det er Jesus Gud Faderen har overgitt absolutt all makt i himmel og på jorden, og gjort om til Den Allmektige Gud. Det er tross alt på grunn av det vår Herre Jesus gjorde på korset (døde for våre synder), at vi i det hele tatt har tilgang til Gud, gjennom Én Ånd – nemlig Den Hellige Ånd.

Når det er sagt så er det ingen som kan si at en person som ikke har tatt i mot vår Herre Jesus, aldri kan motta hjelp fra Gud. Forskjellen mellom en troende og ikke en troende er at; den troende kan forvente hjelp fra Gud når som helst og hvor som helst, i motsetning til en ikke troende. Gud kan for eksempel bruke Den Hellige Ånd til å hjelpe en person gjennom en annen; Han kan for eksempel fylle en helt vilt fremmed person med Den Hellige Ånd og få vedkommende til å gjøre noe for deg som du aldri forventet; Noe som også kalles å bli ledet av Gud til å gjøre noe; til å utføre gode gjerninger.

Gud velsigner deg og dine, i Jesu navn. Amen og ha en nydelig dag.

Reklamer